หลักสูตรการสร้างสรรค์งานวิจัยในชั้นเรียน ในบริบทของการเรียนการสอนออนไลน์
เป็นหลักสูตรการอบรมในโครงการส่งเสริมสมรรถนะการสอนในรูปแบบออนไลน์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เพื่อเตรียมความพร้อมการสอนรองรับสถานการณ์ปกติใหม่
อบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น.
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
และ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นหลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่าย หากท่านสนใจหลักสูตรนี้ กรุณาคลิกที่ "สมัครเป็นสมาชิกรายวิชา"ตัวอย่างหลักสูตร


  การสร้างสรรค์งานวิจัยในชั้นเรียน ในบริบทของการเรียนการสอนออนไลน์
Available in days
days after you enroll